ESP8266 điều khiển bật tắt 4 LED qua Webserver - thachdt

HOT

Post Top Ad

Thứ Hai, 28 tháng 1, 2019

ESP8266 điều khiển bật tắt 4 LED qua Webserver

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn từng bước xây dựng một Webserver trên ESP8266 để điều 4 đèn Led độc lập qua mạng internet. Webserver trên ESP8266 mà mình sẽ hướng dẫn đáp ứng tất cả các trình duyệt trên điện thoại thông minh, như vậy các bạn có thể truy cập vào thiết bị bằng máy tính PC hoặc điện thoại thông minh trong mạng cục bộ ( mạng LAN ) thông qua địa chỉ IP của thiết bị


Ở đây mình sử dụng  Arduino IDE :
  + Link tải bản Arduino IDE ,các bạn tải bản mới nhất 
  + Sau đó bạn chạy cài đặt arduino lên máy tính , rồi khởi chạy Arduino , vào phần File > Preference
  + Nhập "http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json" vào mục Additional Board Manager URLs giống hình dưới rồi nhấp vào OK: + Tiếp tục vào Tools > Board > Boards Manager
 + Sau đó của sổ Boards Manager sẽ hiện ra , tìm ESP8266 package rồi cài đặt bằng cách nhấp vào Install 
Như vậy là đã xong phần cài đặt phần mềm, bây giờ đến phần cứng, các bạn đấu dây led với module wifi esp8266 như hình sau 


Sơ đồ mạch

Ở project này mình sử dụng module ESP8266 D1mini có bán tại các cửa hàng điện tử

Bây giờ đến Code : 

/********************************************
  Thạch điện tử ( thachdt )
  Code được viết bởi http://thachdt.com
********************************************/
#include <ESP8266WiFi.h>

// ten wifi va mat khau wifi
const char* ssid     = "thachdt";
const char* password = "thachdt.com";
WiFiServer server(80);
String header;
String trang_thai_led1 = "tat";
String trang_thai_led2 = "tat";
String trang_thai_led3 = "tat";
String trang_thai_led4 = "tat";
// chan su dung
const int led1 = 5;
const int led2 = 4;
const int led3 = 0;
const int led4 = 2;

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  // cai dat cong output
  pinMode(led1, OUTPUT);
  pinMode(led2, OUTPUT);
  pinMode(led3, OUTPUT);
  pinMode(led4, OUTPUT);
  digitalWrite(led1, LOW);
  digitalWrite(led2, LOW);
  digitalWrite(led3, LOW);
  digitalWrite(led4, LOW);

  Serial.print("Dang ket noi voi mang wifi ");
  Serial.println(ssid);
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(100);
    Serial.print(".");
  }
  Serial.println("");
  Serial.println("Da ket noi wifi thanh cong");
  Serial.println("Dia chi IP cua thiet bi la : ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
  server.begin();
}

void loop(){
  WiFiClient client = server.available();   // lang nghe xem co client nao dang ket noi den thiet bi khong

  if (client) {                             
    Serial.println("New Client.");          
    String currentLine = "";                
    while (client.connected()) {            
      if (client.available()) {             
        char c = client.read();             
        Serial.write(c);                    
        header += c;
        if (c == '\n') {                    
          if (currentLine.length() == 0) {
            // HTTP headers always start with a response code (e.g. HTTP/1.1 200 OK)
            client.println("HTTP/1.1 200 OK");
            client.println("Content-type:text/html");
            client.println("Connection: close");
            client.println();
            
            // Bat tat 4 led
            if (header.indexOf("GET /1/bat") >= 0) {
              Serial.println("Led 1 bat");
              trang_thai_led1 = "bat";
              digitalWrite(led1, HIGH);
            } else if (header.indexOf("GET /1/tat") >= 0) {
              Serial.println("Led 1 tat");
              trang_thai_led1 = "tat";
              digitalWrite(led1, LOW);
            }
              else if (header.indexOf("GET /2/bat") >= 0) {
              Serial.println("Led 2 bat");
              trang_thai_led2 = "bat";
              digitalWrite(led2, HIGH);
            } else if (header.indexOf("GET /2/tat") >= 0) {
              Serial.println("Led 2 tat");
              trang_thai_led2  = "tat";
              digitalWrite(led2, LOW);
            }
              else if (header.indexOf("GET /3/bat") >= 0) {
              Serial.println("Led 3 bat");
              trang_thai_led3 = "bat";
              digitalWrite(led3, HIGH);
            } else if (header.indexOf("GET /3/tat") >= 0) {
              Serial.println("Led 3 tat");
              trang_thai_led3  = "tat";
              digitalWrite(led3, LOW);
            }            
              else if (header.indexOf("GET /4/bat") >= 0) {
              Serial.println("Led 4 bat");
              trang_thai_led4 = "bat";
              digitalWrite(led4, HIGH);
            } else if (header.indexOf("GET /4/tat") >= 0) {
              Serial.println("Led 4 tat");
              trang_thai_led4  = "tat";
              digitalWrite(led4, LOW);
            }            
            // Hien thi trang web HTML
            client.println("<!DOCTYPE html><html>");
            client.println("<head><meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1\">");
            client.println("<meta charset=\"utf-8\"/>");
           // client.println("<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"1\"> "); // tu reload lai web html
            client.println("<link rel=\"icon\" href=\"data:,\">");
           // code CSS tao button
           client.println("<style>html { background-color: #000000; font-family: Helvetica; display: inline-block; margin: 0px auto; text-align: center;}");
           client.println(".button { display: inline-block;outline: none;cursor: pointer;text-align: center;text-decoration: none;");
           client.println("font: 30px/100% Arial, Helvetica, sans-serif;padding: 0.5em 2em .55em;text-shadow: 0 1px 1px rgba(0,0,0,.3);");
           client.println("-webkit-border-radius: 1em; -moz-border-radius: 1em;border-radius: 1em;-webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0,0,0,.2);");
           client.println("-moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0,0,0,.2); box-shadow: 0 1px 2px rgba(0,0,0,.2);}");
           client.println(".button:hover {text-decoration: none;}");
           client.println(".button:active {position: relative;top: 1px;}");
           // button mau xanh
           client.println(".red {color: #faddde;border: solid 1px #980c10;background: #d81b21;background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#ed1c24), to(#aa1317));");
           client.println("background: -moz-linear-gradient(top,  #ed1c24,  #aa1317);filter:  progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#ed1c24', endColorstr='#aa1317');}");
           client.println(".red:hover {background: #b61318;background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#c9151b), to(#a11115));");
           client.println("background: -moz-linear-gradient(top,  #c9151b,  #a11115);filter:  progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#c9151b', endColorstr='#a11115');}");
           client.println(".red:active {color: #de898c;background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#aa1317), to(#ed1c24));");
           client.println("background: -moz-linear-gradient(top,  #aa1317,  #ed1c24);filter:  progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#aa1317', endColorstr='#ed1c24');}");
           // button mau xanh
           client.println(".blue {color: #d9eef7;border: solid 1px #0076a3;background: #0095cd;background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#00adee), to(#0078a5));");
           client.println("background: -moz-linear-gradient(top,  #00adee,  #0078a5);filter:  progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#00adee', endColorstr='#0078a5');}");
           client.println(".blue:hover {background: #007ead;background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#0095cc), to(#00678e));");
           client.println("background: -moz-linear-gradient(top,  #0095cc,  #00678e);filter:  progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#0095cc', endColorstr='#00678e');}");
           client.println(".blue:active {color: #80bed6;background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#0078a5), to(#00adee));");
           client.println("background: -moz-linear-gradient(top,  #0078a5,  #00adee);filter:  progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#0078a5', endColorstr='#00adee');} ");

           client.println("</style></head>");
           client.println("<body><h1><font color=\"white\">Điều Khiển 4 LED Qua Websever Trên ESP8266</font></h1>");
           client.println("<body><h2><font color=\"white\">Blog thachdt.com</font></h2>");
           if (trang_thai_led1=="tat") {
              client.println("<p><a href=\"/1/bat\"><button class=\"button blue\">Bật Bóng Đèn 1</button></blue></p>");
            } 
           else {
              client.println("<p><a href=\"/1/tat\"><button class=\"button button red\">Tắt Bóng Đèn 1</button></red</p>");
            }               
           if (trang_thai_led2=="tat") {
              client.println("<p><a href=\"/2/bat\"><button class=\"button blue\">Bật Bóng Đèn 2</button></blue></p>");
            } 
           else {
              client.println("<p><a href=\"/2/tat\"><button class=\"button button red\">Tắt Bóng Đèn 2</button></red></p>");
            }
           if (trang_thai_led3=="tat") {
              client.println("<p><a href=\"/3/bat\"><button class=\"button blue\">Bật Bóng Đèn 3</button></blue></p>");
            } 
           else {
              client.println("<p><a href=\"/3/tat\"><button class=\"button button red\">Tắt Bóng Đèn 3</button></red></p>");
            }
           if (trang_thai_led4=="tat") {
              client.println("<p><a href=\"/4/bat\"><button class=\"button blue\">Bật Bóng Đèn 4</button></blue></p>");
            } 
           else {
              client.println("<p><a href=\"/4/tat\"><button class=\"button button red\">Tắt Bóng Đèn 4</button></red></p>");
            }
  
            client.println("</body></html>");    
            client.println();
            break;
          } else { 
            currentLine = "";
          }
        } else if (c != '\r') {  
          currentLine += c;      
        }
      }
    } 
    header = "";
    client.stop();// ngat ket noi
    Serial.println("Client disconnected.");
      }

}

Để code hoạt động được với mạng wifi nhà bạn thì bạn cần thay đổi 2 dòng code sau :
// ten wifi va mat khau wifi nha ban , thay thế tên wifi và mật khẩu wifi nhà bạn trong ngoặc kép 
const char* ssid     = "thachdt";
const char* password = "thachdt.com";

Sau đó bạn UPLOAD Sketch vào module wifi esp8266 của bạn 
sau khi upload thành công bạn vào Serial Monitor để xem thiết bị kết nối vào wifi nhà bạn và xem địa chỉ IP của thiết bị Bạn vào trình duyệt gõ địa chỉ IP như bạn đã thấy ở Serial Monitor , ở đây là địa chỉ 192.168.43.2 , trang webserver của bạn sẽ được load từ thiết bị như hình sau :
Như vậy bạn có thể điều khiển bật tắt 4 đèn led bằng cách nhấp chuột vào 4 nút nhấn trên web

Cách thức làm việc của code :

Đầu tiên là thêm thư viện ESP8266wifi 
#include <ESP8266WiFi.h>
sau đó là tên wifi và mật khẩu wifi nhà bạn
const char* ssid = "thachdt";
const char* password = "thachdt.com";

cài đặt webserver ở cổng 80

WiFiServer server(80);
tạo một biến để lưu header của http request
String header;
Định nghĩa các biến và chân sử dụng cho các output
String trang_thai_led1 = "tat";
String trang_thai_led2 = "tat";
String trang_thai_led3 = "tat";
String trang_thai_led4 = "tat";
// chan su dung
const int led1 = 5;
const int led2 = 4;
const int led3 = 0;
const int led4 = 2;
Hàm setup() , hàm setup này chỉ chạy khi ESP8266 được cấp nguồn , và tự tìm kiếm wifi nhà bạn và tự động kết nối với wifi
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  // cai dat cong output
  pinMode(led1, OUTPUT);
  pinMode(led2, OUTPUT);
  pinMode(led3, OUTPUT);
  pinMode(led4, OUTPUT);
  digitalWrite(led1, LOW);
  digitalWrite(led2, LOW);
  digitalWrite(led3, LOW);
  digitalWrite(led4, LOW);
  Serial.print("Dang ket noi voi mang wifi ");
  Serial.println(ssid);
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(100);
    Serial.print(".");
  }
  Serial.println("");
  Serial.println("Da ket noi wifi thanh cong");
  Serial.println("Dia chi IP cua thiet bi la : ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
  server.begin();
}

Hàm loop() , ở vòng lặp này sẽ xử lí các sự kiện diễn ra khi có một client được kết nối với thiết bị
Trước tiên esp8266 sẽ lắng nghe khi có 1 client mới kết nối vào tức là khi chúng ta nhập địa chỉ IP của thiết bị vào trình duyệt thì hàm này sẽ lắng nghe
WiFiClient client = server.available(); 


Nếu có một yêu cầu từ client , chúng ta cần lưu lại dữ liệu đến
 if (client) {                             
    Serial.println("New Client.");          
    String currentLine = "";                
    while (client.connected()) {            
      if (client.available()) {             
        char c = client.read();             
        Serial.write(c);                    
        header += c;
        if (c == '\n') {                    
          if (currentLine.length() == 0) {
            // HTTP headers always start with a response code (e.g. HTTP/1.1 200 OK)
            client.println("HTTP/1.1 200 OK");
            client.println("Content-type:text/html");
            client.println("Connection: close");
            client.println();

Tiếp tục là hàm if else để kiểm tra nút nhấn nào đã được nhấn trên trang web , và điều khiển bật tắt tại các cổng output trên module wifi

       // Bat tat 4 led
            if (header.indexOf("GET /1/bat") >= 0) {
              Serial.println("Led 1 bat");
              trang_thai_led1 = "bat";
              digitalWrite(led1, HIGH);
            } else if (header.indexOf("GET /1/tat") >= 0) {
              Serial.println("Led 1 tat");
              trang_thai_led1 = "tat";
              digitalWrite(led1, LOW);
            }
              else if (header.indexOf("GET /2/bat") >= 0) {
              Serial.println("Led 2 bat");
              trang_thai_led2 = "bat";
              digitalWrite(led2, HIGH);
            } else if (header.indexOf("GET /2/tat") >= 0) {
              Serial.println("Led 2 tat");
              trang_thai_led2  = "tat";
              digitalWrite(led2, LOW);
            }
              else if (header.indexOf("GET /3/bat") >= 0) {
              Serial.println("Led 3 bat");
              trang_thai_led3 = "bat";
              digitalWrite(led3, HIGH);
            } else if (header.indexOf("GET /3/tat") >= 0) {
              Serial.println("Led 3 tat");
              trang_thai_led3  = "tat";
              digitalWrite(led3, LOW);
            }            
              else if (header.indexOf("GET /4/bat") >= 0) {
              Serial.println("Led 4 bat");
              trang_thai_led4 = "bat";
              digitalWrite(led4, HIGH);
            } else if (header.indexOf("GET /4/tat") >= 0) {
              Serial.println("Led 4 tat");
              trang_thai_led4  = "tat";
              digitalWrite(led4, LOW);
            }            
Hiển thị trang web : để gửi dữ liệu trang web cho client thì ta dùng hàm client.println() 

           // Hien thi trang web HTML
            client.println("<!DOCTYPE html><html>");
            client.println("<head><meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1\">");
            client.println("<meta charset=\"utf-8\"/>");
            client.println("<link rel=\"icon\" href=\"data:,\">");
           // code CSS tao button
           client.println("<style>html { background-color: #000000; font-family: Helvetica; display: inline-block; margin: 0px auto; text-align: center;}");
           client.println(".button { display: inline-block;outline: none;cursor: pointer;text-align: center;text-decoration: none;");
           client.println("font: 30px/100% Arial, Helvetica, sans-serif;padding: 0.5em 2em .55em;text-shadow: 0 1px 1px rgba(0,0,0,.3);");
           client.println("-webkit-border-radius: 1em; -moz-border-radius: 1em;border-radius: 1em;-webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0,0,0,.2);");
           client.println("-moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0,0,0,.2); box-shadow: 0 1px 2px rgba(0,0,0,.2);}");
           client.println(".button:hover {text-decoration: none;}");
           client.println(".button:active {position: relative;top: 1px;}");
           // button mau xanh
           client.println(".red {color: #faddde;border: solid 1px #980c10;background: #d81b21;background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#ed1c24), to(#aa1317));");
           client.println("background: -moz-linear-gradient(top,  #ed1c24,  #aa1317);filter:  progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#ed1c24', endColorstr='#aa1317');}");
           client.println(".red:hover {background: #b61318;background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#c9151b), to(#a11115));");
           client.println("background: -moz-linear-gradient(top,  #c9151b,  #a11115);filter:  progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#c9151b', endColorstr='#a11115');}");
           client.println(".red:active {color: #de898c;background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#aa1317), to(#ed1c24));");
           client.println("background: -moz-linear-gradient(top,  #aa1317,  #ed1c24);filter:  progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#aa1317', endColorstr='#ed1c24');}");
           // button mau xanh
           client.println(".blue {color: #d9eef7;border: solid 1px #0076a3;background: #0095cd;background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#00adee), to(#0078a5));");
           client.println("background: -moz-linear-gradient(top,  #00adee,  #0078a5);filter:  progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#00adee', endColorstr='#0078a5');}");
           client.println(".blue:hover {background: #007ead;background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#0095cc), to(#00678e));");
           client.println("background: -moz-linear-gradient(top,  #0095cc,  #00678e);filter:  progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#0095cc', endColorstr='#00678e');}");
           client.println(".blue:active {color: #80bed6;background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#0078a5), to(#00adee));");
           client.println("background: -moz-linear-gradient(top,  #0078a5,  #00adee);filter:  progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#0078a5', endColorstr='#00adee');} ");
           client.println("</style></head>");
           client.println("<body><h1><font color=\"white\">Điều Khiển 4 LED Qua Websever Trên ESP8266</font></h1>");
           client.println("<body><h2><font color=\"white\">Blog thachdt.com</font></h2>");
           if (trang_thai_led1=="tat") {
              client.println("<p><a href=\"/1/bat\"><button class=\"button blue\">Bật Bóng Đèn 1</button></blue></p>");
            } 
           else {
              client.println("<p><a href=\"/1/tat\"><button class=\"button button red\">Tắt Bóng Đèn 1</button></red</p>");
            }               
           if (trang_thai_led2=="tat") {
              client.println("<p><a href=\"/2/bat\"><button class=\"button blue\">Bật Bóng Đèn 2</button></blue></p>");
            } 
           else {
              client.println("<p><a href=\"/2/tat\"><button class=\"button button red\">Tắt Bóng Đèn 2</button></red></p>");
            }
           if (trang_thai_led3=="tat") {
              client.println("<p><a href=\"/3/bat\"><button class=\"button blue\">Bật Bóng Đèn 3</button></blue></p>");
            } 
           else {
              client.println("<p><a href=\"/3/tat\"><button class=\"button button red\">Tắt Bóng Đèn 3</button></red></p>");
            }
           if (trang_thai_led4=="tat") {
              client.println("<p><a href=\"/4/bat\"><button class=\"button blue\">Bật Bóng Đèn 4</button></blue></p>");
            } 
           else {
              client.println("<p><a href=\"/4/tat\"><button class=\"button button red\">Tắt Bóng Đèn 4</button></red></p>");
            }
  
            client.println("</body></html>");    
            client.println();
Cuối cùng khi kết thúc yêu cầu từ client, ta xóa dữ liệu đã chứa tạm thời trong biến header và dùng kết nối giữa client và server bằng hàm client.stop()


header = "";
    client.stop();// ngat ket noi
    Serial.println("Client disconnected.");

Nhượt điểm code này :
 + Tốn thời gian reload lại trang web khi mỗi lần điều khiển, trang web bị lag
 + Khi thiết bị mất kế nối thì client sẽ không biết, do không có kết nối liên tục mà chỉ kết nối khi client gửi yêu cầu
 + Chỉ điều khiển được trong mạng nội bộ, muốn điều khiển qua internet ở bất kì nơi ngoài mạng wifi nhà bạn thì phải cấu hình nat port vào router wifi rất phức tạp

Ở phần chia sẻ tiếp theo mình sẽ giới thiệu các bạn sử dụng Websoket để khắc phục được 2 nhược điểm đầu tiên

Nếu có thắc mắc hoặc lỗi khi bạn upload code vào module wifi thi để lại bình luận hoặc gửi tin nhắn qua facebook  https://www.facebook.com/thachdt.co

Cám ơn các bạn đã xem, nếu thấy bài viết hữu ích với các bạn thì hãy chia sẽ bài viết này

Mọi copy bài viết trên trang này xin vui lòng để nguồn bài viết từ thachdt.com

3 nhận xét:

 1. bài viết rất hay, thanks ad

  Trả lờiXóa
 2. I. Gia công mica là gì? Đặc điểm của gia công mica.
  Gia công mica được cắt bằng máy cắt laser, máy khắc CNC hoặc máy uốn nhiệt định hình mica kĩ thuật cao để tạo ra các mẫu mã đẹp theo xu hướng thiết kế hiện đại theo phong cách. Kỹ thuật gia công mica được thực hiện bởi các thợ thi công có tay nghề trong nghành bảng quảng cáo rất nhiều kiểu dáng khác nhau như bảng hiệu mica, chữ nổi mica, quảng cáo mica...
  Đặc điểm của gia công mica:
  • Chất liệu mica khá nhẹ nên dễ dàng di chuyển hay thay đổi vị trí.
  • Giá thành của bảng hiệu mica so với các bảng hiệu khác chi phí tháp hơn rất nhiều.
  • Hiệu quả của việc thẩm mỹ của bảng hiệu cao, tăng tính thẩm mỹ cho công ty chất lượng hoàn toàn tốt hơn so với khoản chi phí phải trả.
  bang hieu mica
  lam bang hieu mica
  làm bảng hiệu quảng cáo hcm
  làm bảng hiệu quảng cáo tphcm
  làm bảng hiệu giá rẻ tphcm
  II. Các sản phẩm gia công mica.
  1. Gia công mica hút nổi.
  Đây là bảng hiệu đươc sự dụng rất nhiều trong các thương hiệu lớn sự dụng đặc biệt trong nhà hàng, quán ăn, coffe, shop thời trang... Được làm bằng chất liệu mica đun nóng và hút nổi để tạo hình theo một khuôn bằng gỗ được thiết kế riêng. Bên trong của hộp đèn sẽ được gắn một bộ đèn chiếu sáng thông minh và tiết kiệp điện. Sản phẩm này đang rất được ưu chuộng bởi tính độc đáo ẩn tượng và đầy tính thẩm mỹ của nó. Ưu điểm nổi bật của mica hút nổi như sau:
  • Cho ra những sản phẩm hút bằng mica với màu sắc hài hoà tới từng chi tiết.
  2. Gia công mica ép nổi.
  Hiện nay, gia công ép nổi đang được nhiều khách hàng lựa chọn bởi việc ép nổi mica với cách làm nóng mica sau đó dùng máy ép theo khuôn và sản phẩm theo bản thiết kế có sẵn. Đặc điểm nổi bật của gia công ép nổi như sau:
  • Thiết kế đa dạng, mẫu mã đẹp mắt, nhờ đó mà sản phẩm sẽ tạo được nét thu hút riêng, ấn tượng.
  • Chất liệu mica ép nổi có chất lượng tốt, độ trong suốt cao, khả năng chịu nhiệt khá cao thích hợp cả ở ngoài trời lẫn trong nhà
  làm bảng hiệu hộp đèn
  làm bảng hiệu led
  thi công bảng hiệu
  thi công biển quảng cáo
  thiết kế bảng hiệu đẹp

  Trả lờiXóa
 3. Khi cuộc sống càng được nâng cao thì thay vào nhu cầu đủ, thì tính thẩm mỹ ngày càng cao và càng được chau chuốt vậy nên hiện nay cuộc sống chúng ta luôn không ngừng vận hành để đáp ứng những nhu cầu đó. Trong đó, những vấn đề đang và vẫn luôn diễn ra xung quanh chúng ta mỗi ngày xuất hiện quảng cáo. Vậy nên, có khi nào bạn thắc mắc về nó không. Vậy thì đừng ngừng ngại hay cùng tôi hôm nay bỏ ra 5 phút nhỏ nhoi của bạn để đọc bài viết của tôi nhé.
  Chắc nhiều doanh nghiệp không còn lạ lẫm gì về mặt dựng alu cá tên quá đỗi quen thuộc phải không ạ. Mặt dựng alu được làm bằng nhôm aluminum tên tiếng anh gọi là Aluminium Composite Panel, về Việt Nam được gọi tắt là mặt dựng alu, đây là chất liệu nhân tạo được con người sáng tạo và biến hoá và sáng tạo để làm thểm mỹ và ấn tượng. Hiện tại nó đang được đang dùng trong các nơi công công cộng nhằm quảng cáo để tăng tính thẩm mỹ, gây sự chú ý cho khách hàng. Đặc điểm của mặt dựng alu vì chất liệu chính là nhôm nên khá nhẹ, dẫn nhiệt tốt so với các nguyên liệu khác, có cấu tạo bởi 2 lớp để chống bị mòn, và được thiết kế ở giữa là polyethyene, đây là vật liệu khá dẻo có thể tạo hình uốn cong dễ dàng, thích nghi với mọi môi trường khắc nghiệt và hơn thế nữa có độ bền khá lâu từ 10- 20 năm.
  Ưu điểm của mặt dựng alu:
  • Vì vật liệu chính là Nhôm nên rất nhẹ, dẻo và rất bền nên khi sự dụng có thể giảm tối ưu trọng lượng.
  • Màu sắc khá đa dạng nên khách hàng có thể chọn lựa màu khác nhau cho phù hợp.
  • Trong mọi môi trương mặt dựng alu đều có thể chịu đựng rất tốt có tính thẩm mỹ cao.
  Tuy nhiên, mặt dựng alu cũng có một khuyết điểm nhỏ vì nếu như thi công không đảm bảo chât lượng thì nó sẽ trở thành một thảm hoạ về thẩm mỹ cũng như chất lượng của mặt dựng.
  Ứng dụng của của mặt dựng alu:
  Từ khi có đến với mặt dựng alu, gần như chiếm lĩnh thị trường quảng cáo mặt dựng. Có thể sự dụng mặt dựng alu trong những trường hợp như sau:
  - Trang trí trần nhà, chống cháy nổ .
  • Làm ốp mặt nền nhà, cao ốc văn phòng, mặt dựng, chữ nổi.
  • Trang trí poster, quảng cáo hay bảng hiêu showroom, nhà hàng....
  bảng hiệu inox
  bảng hiệu chữ nổi inox
  bảng hiệu inox ăn mòn
  bảng hiệu chữ inox
  ốp alu
  ốp aluminium
  ốp tấm alu
  ốp alu giá rẻ

  QUẢNG CÁO ĐẠI PHÁT
  Sđt: 0935 79 00 28
  Website: quangcaodaiphathcm.com

  Trả lờiXóa

Post Top Ad