Phân loại 5 màu dùng cảm biến màu TCS3200 hiển thị LCD 16x2 - thachdt

HOT

Post Top Ad

Thứ Năm, 24 tháng 1, 2019

Phân loại 5 màu dùng cảm biến màu TCS3200 hiển thị LCD 16x2
Video test mạch : 

Code của mạch : viết trên phần mềm CCS

#include <16F877A.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#FUSES NOWDT                    //No Watch Dog Timer
#FUSES NOBROWNOUT               //No brownout reset
#FUSES NOLVP                    //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O

#use delay(crystal=12000000)
#byte T1CON   = 0x10        
#define S2 PIN_C2
#define S3 PIN_C3
float tanso=0,F_R=0,F_B=0,F_G=0,F_C=0;
char R=0,B=0,G=0;
int1 chopheptinh=0;
void mau();
char menu=1;
////////////////////////////////////////////////////////
#define lcd_type 2         
#define lcd_line_two 0x40   
#define  RS PIN_A0
#define  RW PIN_A1
#define ENABLE PIN_A2 
BYTE const LCD_INIT_STRING[4] = {0x20 | (lcd_type << 2), 0xc, 1, 6};
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
void lcd_send_nibble( BYTE n ) {
      if(n&0x01)output_high(PIN_A3);
      else output_low(PIN_A3);
      if(n&0x02)output_high(PIN_A4);
      else output_low(PIN_A4);
      if(n&0x04)output_high(PIN_A5);
      else output_low(PIN_A5);
      if(n&0x08)output_high(PIN_E0);
      else output_low(PIN_E0);     
      delay_us(50);
      output_high(ENABLE);
      delay_us(50);
      output_low(ENABLE);
      delay_ms(1);
}
void lcd_send_byte( BYTE address, BYTE n ) {

      output_low(RS);
      if(address)output_high(RS);
      else output_low(RS);
      delay_us(50);
      output_low(RW);
      delay_us(50);
      output_low(ENABLE);
      lcd_send_nibble(n >> 4);
      lcd_send_nibble(n & 0xf);
      delay_ms(1);
}
void lcd_init() {
    BYTE i;
    output_low(RS);
    output_low(RW);
    output_low(ENABLE);
    delay_ms(50);
    for(i=1;i<=3;++i) {
       lcd_send_nibble(3);
       delay_ms(10);
    }    lcd_send_nibble(2);
    for(i=0;i<=3;++i)
       lcd_send_byte(0,LCD_INIT_STRING[i]);
}
void lcd_gotoxy( BYTE x, BYTE y) {
   BYTE address;

   if(y!=1)
     address=lcd_line_two;
   else
     address=0;
   address+=x-1;
   lcd_send_byte(0,0x80|address);
}
void lcd_putc( char c) {
   switch (c) {
     case '\f'   : lcd_send_byte(0,1);     break;
     case '\n'   : lcd_gotoxy(1,2);        break;
     case '\b'   : lcd_send_byte(0,0x10);  break;
     default     : lcd_send_byte(1,c);     break;
   }
}
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
#INT_RTCC
void  RTCC_isr(void)
{
tanso=get_timer1()*45.87156;
mau();
set_timer1(0);
set_timer0(0);
}
void main()
{
set_tris_a(0x00);
set_tris_c(0xff);
output_a(0x00);
output_low(S2);
output_low(S3);
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_256|RTCC_8_bit);      //21.8 ms overflow
T1CON=0x0B;
set_timer0(0);
set_timer1(0);
lcd_init();
lcd_gotoxy(1,1);
lcd_putc("....TSC3200.....\n");
lcd_putc("Phan Hoang Thach");
delay_ms(1000);
output_low(S2);
output_low(S3);
lcd_putc("\f");
enable_interrupts(INT_RTCC);
enable_interrupts(GLOBAL);
char str[3];
char so=0;
while(true)
 {

   if(chopheptinh==1)
         {
          R=(F_R*100)/F_C;
          B=(F_B*100)/F_C;
          G=(F_G*100)/F_C;
          if((R>=69)&&(R<=79)&&(B>=18)&&(B<=25)&&(G>=13)&&(G<=18))so=1;//do
          else if((R>=50)&&(R<=68)&&(B>=17)&&(B<=25)&&(G>=20)&&(G<=25))so=2;//cam
          else if((R>=7)&&(R<=14)&&(B>=58)&&(B<=66)&&(G>=27)&&(G<=32))so=3;//xanh duong
          else if((R>=45)&&(R<=51)&&(B>=17)&&(B<=22)&&(G>=33)&&(G<=37))so=4;//vang
          else if((R>=20)&&(R<=25)&&(B>=31)&&(B<=37)&&(G>=40)&&(G<=54))so=5;//xanh la
          else so=0;
                   
          chopheptinh=0;
         }

 if(so==1) {lcd_gotoxy(1,0);lcd_putc("     Mau Do     ");}
 else if(so==2) {lcd_gotoxy(1,0);lcd_putc("     Mau Cam    ");}
 else if(so==3) {lcd_gotoxy(1,0);lcd_putc(" Mau Xanh Duong ");}
 else if(so==4) {lcd_gotoxy(1,0);lcd_putc("    Mau Vang    ");}
 else if(so==5) {lcd_gotoxy(1,0);lcd_putc("   Mau Xanh La  ");}
 else {lcd_gotoxy(1,0);lcd_putc(" Khong xac dinh ");}

 sprintf(str,"%u",R);
 if(R<100)str[2]=' ';
 if(R<10){str[2]=' ';str[1]=' ';}
 lcd_gotoxy(1,1);
 lcd_putc("R=");
 lcd_gotoxy(3,1);
 lcd_putc(str[0]);
 lcd_gotoxy(4,1);
 lcd_putc(str[1]);
 lcd_gotoxy(5,1);
 lcd_putc(str[2]);

 sprintf(str,"%u",B);
 if(B<100)str[2]=' ';
 if(B<10){str[2]=' ';str[1]=' ';}
 lcd_gotoxy(6,1);
 lcd_putc("B=");
 lcd_gotoxy(8,1);
 lcd_putc(str[0]);
 lcd_gotoxy(9,1);
 lcd_putc(str[1]);
 lcd_gotoxy(10,1);
 lcd_putc(str[2]);

 sprintf(str,"%u",G);
 if(G<100)str[2]=' ';
 if(G<10){str[2]=' ';str[1]=' ';}
 lcd_gotoxy(11,1);
 lcd_putc("G=");
 lcd_gotoxy(13,1);
 lcd_putc(str[0]);
 lcd_gotoxy(14,1);
 lcd_putc(str[1]);
 lcd_gotoxy(15,1);
 lcd_putc(str[2]);
 }
}
void mau()
{
switch(menu)
    {
    case 1://red
       {
         output_low(S2);
         output_low(S3);
         F_R=tanso;
         menu=2;
         output_low(S2);
         output_high(S3);        
         break;
        }
    case 2://blue
        {
         output_low(S2);
         output_high(S3);
         F_B=tanso;
         menu=3;
         output_high(S2);
         output_high(S3);        
         break;
        }
    case 3://green
        {
         output_high(S2);
         output_high(S3);
         F_G=tanso;
         menu=4;
         output_high(S2);
         output_low(S3);
         break;
        }       
    case 4:
        {
         output_high(S2);
         output_low(S3);
         F_C=tanso;
         chopheptinh=1;
         menu=1;
         output_low(S2);
         output_low(S3);
         break;
        }

    }
}

Mạch phân biệt được 5 màu khác nhau , các bạn có thể mở rộng để phân biệt được nhiều màu khác nhau

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad