Điều khiển góc quay 10 động cơ servo từ xa bằng biến trở dùng NRF24L01 - 2.4GHz - thachdt

HOT

Post Top Ad

Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2019

Điều khiển góc quay 10 động cơ servo từ xa bằng biến trở dùng NRF24L01 - 2.4GHz

Chào các bạn !
thachdt tiếp tục chia sẽ toàn bộ project điều khiển góc quay 10 động cơ servo từ xa bằng 10 biến trở dùng module NRF24L01 và IC vi điều khiển PIC16F886
Facebook : https://www.facebook.com/thachdt.co
Khoảng cách khi dùng module này là 10m trở lại , nếu dùng module có PA công xuất cao hơn thì khoản cách thu phát lên đến 1km
Ảnh chụp mạch thực tế :

Sơ đồ mạch thu và phát :
 
sơ đồ mạch thu


sơ đồ mạch phát

Video test mạch :Code C của mạch phát : 
////////////////////////////////////////////////
Blog : thachdt.com

Email : machdienhay@gmail.com
///////////////////////////////////////////////
#include <16F886.h>
#device adc=8

#FUSES NOWDT                    //No Watch Dog Timer
#FUSES HS                       //High speed Osc (> 4mhz for PCM/PCH) (>10mhz for PCD)
#FUSES NOPUT                    //No Power Up Timer
#FUSES NOMCLR                   //Master Clear pin used for I/O
#FUSES NOPROTECT                //Code not protected from reading
#FUSES NOCPD                    //No EE protection
#FUSES NOBROWNOUT               //No brownout reset
#FUSES IESO                     //Internal External Switch Over mode enabled
#FUSES FCMEN                    //Fail-safe clock monitor enabled
#FUSES NOLVP                    //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O
#FUSES NODEBUG                  //No Debug mode for ICD
#FUSES NOWRT                    //Program memory not write protected
#FUSES BORV40                   //Brownout reset at 4.0V
#FUSES RESERVED                 //Used to set the reserved FUSE bits

#use delay(clock=16000000)

extern unsigned char TxBuf[32];
//*********************************************NRF24L01*************************************
#define TX_ADR_WIDTH    5      // 5 uints TX address width
#define RX_ADR_WIDTH    5      // 5 uints RX address width
#define TX_PLOAD_WIDTH  10     // 32 uints TX payload
#define RX_PLOAD_WIDTH  10     // 32 uints TX payload

//***************************************NRF24L01*******************************************************
#define READ_REG        0x00     //
#define WRITE_REG       0x20    //
#define RD_RX_PLOAD     0x61     //
#define WR_TX_PLOAD     0xA0     //
#define FLUSH_TX        0xE1    //
#define FLUSH_RX        0xE2     //
#define REUSE_TX_PL     0xE3     //
#define NOP             0xFF     //
//*************************************SPI(nRF24L01)·****************************************************
#define CONFIG          0x00  //
#define EN_AA           0x01  //
#define EN_RXADDR       0x02  //
#define SETUP_AW        0x03  //
#define SETUP_RETR      0x04  //
#define RF_CH           0x05  //
#define RF_SETUP        0x06  //
#define STATUS          0x07  //
#define OBSERVE_TX      0x08  // ·
#define CD              0x09  //
#define RX_ADDR_P0      0x0A  //
#define RX_ADDR_P1      0x0B  //
#define RX_ADDR_P2      0x0C  //
#define RX_ADDR_P3      0x0D  //
#define RX_ADDR_P4      0x0E  //
#define RX_ADDR_P5      0x0F  //
#define TX_ADDR         0x10  //
#define RX_PW_P0        0x11  //
#define RX_PW_P1        0x12  //
#define RX_PW_P2        0x13  //
#define RX_PW_P3        0x14  //
#define RX_PW_P4        0x15  //
#define RX_PW_P5        0x16  //
#define FIFO_STATUS     0x17  //
//**************************************************************************************
#define CE PIN_C7
#define CSN PIN_C3
#define SCK PIN_C6
#define MOSI PIN_C2
#define MISO PIN_C5
#define LED PIN_C1
//**************************************************************************************
unsigned char TxBuf[10]=
{
   0x01,0x02,0x03,0x4,0x05,0x06,0x07,0x08,
   0x09,0x10,
};
unsigned char  TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]= {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01};   //
unsigned char  RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]= {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01};   //
//****************************************************************************************
void init_NRF24L01(void);
unsigned char SPI_RW(unsigned char Buff);
unsigned char SPI_Read_reg(unsigned char reg);
unsigned char SPI_RW_Reg(unsigned char reg, unsigned char value);
unsigned char SPI_Read_Buf(unsigned char reg, unsigned char *pBuf, unsigned char uchars);
unsigned char SPI_Write_Buf(unsigned char reg, unsigned char *pBuf, unsigned uchars);
void SetRX_Mode(void);
void SetTX_Mode(void);
unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf);
void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf);

// -------------------------------------------------------
void main()
{
 set_tris_c(0b00100000);
 output_c(0x00);
 char RxBuf[10];
 setup_adc_ports(sAN0|sAN1|sAN2|sAN3|sAN4|sAN8|sAN9|sAN10|sAN11|sAN12|VSS_VDD);
 setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_2);
 delay_ms(1000);
 init_NRF24L01(); 
 SetTX_Mode();
 char sv1,sv2,sv3,sv4,sv5;
 char sv6,sv7,sv8,sv9,sv10;
 while(true)
  {
           set_adc_channel(0);
           delay_us(10);
           sv1 = 6 + read_adc()/13;
           delay_us(10);
           RxBuf[0] = sv1;
           delay_us(10);
          
           set_adc_channel(1);
           delay_us(10);
           sv2 = 6 + read_adc()/13;
           delay_us(10);
           RxBuf[1] = sv2;
           delay_us(10);       

           set_adc_channel(2);
           delay_us(10);
           sv3 = 6 + read_adc()/13;
           delay_us(10);
           RxBuf[2] = sv3;
           delay_us(10);
          
           set_adc_channel(3);
           delay_us(10);
           sv4 = 6 + read_adc()/13;
           delay_us(10);
           RxBuf[3] = sv4;
           delay_us(10);        
          
           set_adc_channel(4);
           delay_us(10);
           sv5 = 6 + read_adc()/13;
           delay_us(10);
           RxBuf[4] = sv5;
           delay_us(10);          
/////////////////////////////////////////
           set_adc_channel(11);
           delay_us(10);
           sv6 = 6 + read_adc()/13;
           delay_us(10);
           RxBuf[5] = sv6;
           delay_us(10);
          
           set_adc_channel(9);
           delay_us(10);
           sv7 = 6 + read_adc()/13;
           delay_us(10);
           RxBuf[6] = sv7;
           delay_us(10);

           set_adc_channel(8);
           delay_us(10);
           sv8 = 6 + read_adc()/13;
           delay_us(10);
           RxBuf[7] = sv8;
           delay_us(10);          
          
           set_adc_channel(10);
           delay_us(10);
           sv9 = 6 + read_adc()/13;
           delay_us(10);
           RxBuf[8] = sv9;
           delay_us(10);
          
           set_adc_channel(12);
           delay_us(10);
           sv10 = 6 + read_adc()/13;
           delay_us(10);
           RxBuf[9] = sv10;
           delay_us(10);         
/////////////////////////////////////////////////////////////          
          //  SetTX_Mode();              
          //  delay_ms(10);
            nRF24L01_TxPacket(RxBuf); // Transmit Tx buffer data
            SPI_RW_Reg(WRITE_REG+STATUS,0XFF); // Clear Bit Send
            output_toggle(LED);
            delay_ms(1);
  }
}
//*NRF24L01
//***************************************************************************************/


void init_NRF24L01(void)
{
     delay_us(100);
   output_low(CE);    // chip enable
   output_high(CSN);   // Spi disable
   output_low(SCK);   // Spi clock line init high
   SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);    //
   SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, RX_ADDRESS, RX_ADR_WIDTH); //
   SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01);      // EN P0, 2-->P1
   SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01);  //Enable data P0
   SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 0);        // Chanel 0 RF = 2400 + RF_CH* (1or 2 M)
   SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, RX_PLOAD_WIDTH); // Do rong data truyen 32 byte
   SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07);         // 1M, 0dbm
   SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e);          // Enable CRC, 2 byte CRC, Send

}
/****************************************************************************************************/
//unsigned char SPI_RW(unsigned char Buff)
//NRF24L01
/****************************************************************************************************/
unsigned char SPI_RW(unsigned char Buff)
{
      unsigned char bit_ctr;
      for(bit_ctr=0;bit_ctr<8;bit_ctr++) // output 8-bit
      {
         if(Buff & 0x80) output_high(MOSI) ;   // output 'uchar', MSB to MOSI 
         else output_low(MOSI);
         delay_us(5);
         Buff = (Buff << 1);           // shift next bit into MSB..
         output_high(SCK);                      // Set SCK high..         
         delay_us(5);
         if((input(MISO))==1)Buff |= 0x01;             // capture current MISO bit
         output_low(SCK);                    // ..then set SCK low again
      }
      return(Buff);                   // return read uchar
}
/****************************************************************************************************/
//unsigned char SPI_Read(unsigned char reg)
//NRF24L01
/****************************************************************************************************/
unsigned char SPI_Read_reg(unsigned char reg)
{
   unsigned char reg_val=0;
   output_low(CSN);                // CSN low, initialize SPI communication...
   SPI_RW(reg);            // Select register to read from..
   reg_val = SPI_RW(0);    // ..then read registervalue
   output_high(CSN);                // CSN high, terminate SPI communication
   return (reg_val);        // return register value
}
/****************************************************************************************************/
//unsigned char SPI_RW_Reg(unsigned char reg, unsigned char value)
/****************************************************************************************************/
unsigned char SPI_RW_Reg(unsigned char reg,unsigned char value)
{
   unsigned char status1;
   output_low(CSN);                   // CSN low, init SPI transaction
   status1 = SPI_RW(reg);      // select register
   SPI_RW(value);             // ..and write value to it..
   output_high(CSN);     // CSN high again
   return(status1);            // return nRF24L01 status uchar
}
/****************************************************************************************************/
//unsigned char SPI_Read_Buf(unsigned char reg, unsigned char *pBuf, unsigned char uchars)
//
/****************************************************************************************************/
unsigned char SPI_Read_Buf(unsigned char reg,unsigned char *pBuf,unsigned char uchars)
{
   unsigned char status1,uchar_ctr;

   output_low(CSN);                           // Set CSN low, init SPI tranaction
   status1 = SPI_RW(reg);             // Select register to write to and read status uchar
   for(uchar_ctr=0;uchar_ctr<uchars;uchar_ctr++) pBuf[uchar_ctr] = SPI_RW(0);    //
   output_high(CSN);
   return(status1);                    // return nRF24L01 status uchar
}
/*********************************************************************************************************/
//uint SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
/*****************************************************************************************************/
unsigned char SPI_Write_Buf(unsigned char reg,unsigned char *pBuf,unsigned char uchars)
{
   unsigned char status1,uchar_ctr;
   output_low(CSN);           //SPI
   status1 = SPI_RW(reg);
   for(uchar_ctr=0; uchar_ctr<uchars; uchar_ctr++) //
   SPI_RW(*pBuf++);
   output_high(CSN);           //SPI
   return(status1);    //
}
/****************************************************************************************************/
//void SetRX_Mode(void)
//
/****************************************************************************************************/
void SetRX_Mode(void)
{
   output_low(CE);
   SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0f);         // Enable CRC, 2 byte CRC, Recive
   output_high(CE);
   delay_us(130);    //
}
/****************************************************************************************************/
//void SetTX_Mode(void)
//
/****************************************************************************************************/
void SetTX_Mode(void)
{
   output_low(CE);
   SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e);         // Enable CRC, 2 byte CRC, Send
   output_high(CE);
   delay_us(130);    //
}

/******************************************************************************************************/
//unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf)
/******************************************************************************************************/
unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf)
{
    unsigned char revale=0;
    unsigned char sta;
   //if(RX_DR)            // Data in RX FIFO
   sta=SPI_Read_reg(STATUS);   // Read Status 
   if(sta&0x40)      // Data in RX FIFO
   {
      output_low(CE);          //SPI
      SPI_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,rx_buf,TX_PLOAD_WIDTH);// read receive payload from RX_FIFO buffer
      revale =1;  
   }
   SPI_RW_Reg(WRITE_REG+STATUS,sta);
   return(revale);
}
/***********************************************************************************************************/
//void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf)
//
/**********************************************************************************************************/
void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf)
{
   output_low(CE);     
   SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // Send Address
   SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD, tx_buf, TX_PLOAD_WIDTH);           //send data
   SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e);          // Send Out
   output_high(CE);      
}

// --------------------END OF FILE------------------------
// -------------------------------------------------------Code C mạch thu :

////////////////////////////////////////////////
Blog : thachdt.com

Email : machdienhay@gmail.com
///////////////////////////////////////////////

#include <16F886.h>
#device adc=8

#FUSES NOWDT                    //No Watch Dog Timer
#FUSES HS                       //High speed Osc (> 4mhz for PCM/PCH) (>10mhz for PCD)
#FUSES NOPUT                    //No Power Up Timer
#FUSES NOMCLR                   //Master Clear pin used for I/O
#FUSES NOPROTECT                //Code not protected from reading
#FUSES NOCPD                    //No EE protection
#FUSES NOBROWNOUT               //No brownout reset
#FUSES IESO                     //Internal External Switch Over mode enabled
#FUSES FCMEN                    //Fail-safe clock monitor enabled
#FUSES NOLVP                    //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O
#FUSES NODEBUG                  //No Debug mode for ICD
#FUSES NOWRT                    //Program memory not write protected
#FUSES BORV40                   //Brownout reset at 4.0V
#FUSES RESERVED                 //Used to set the reserved FUSE bits

#use delay(clock=16000000)

//************************************************************************************************8

extern unsigned char TxBuf[32];
//*********************************************NRF24L01*************************************
#define TX_ADR_WIDTH    5      // 5 uints TX address width
#define RX_ADR_WIDTH    5      // 5 uints RX address width
#define TX_PLOAD_WIDTH  10     // 32 uints TX payload
#define RX_PLOAD_WIDTH  10     // 32 uints TX payload

//***************************************NRF24L01*******************************************************
#define READ_REG        0x00     //
#define WRITE_REG       0x20    //
#define RD_RX_PLOAD     0x61     //
#define WR_TX_PLOAD     0xA0     //
#define FLUSH_TX        0xE1    //
#define FLUSH_RX        0xE2     //
#define REUSE_TX_PL     0xE3     //
#define NOP             0xFF     //
//*************************************SPI(nRF24L01)·****************************************************
#define CONFIG          0x00  //
#define EN_AA           0x01  //
#define EN_RXADDR       0x02  //
#define SETUP_AW        0x03  //
#define SETUP_RETR      0x04  //
#define RF_CH           0x05  //
#define RF_SETUP        0x06  //
#define STATUS          0x07  //
#define OBSERVE_TX      0x08  // ·
#define CD              0x09  //
#define RX_ADDR_P0      0x0A  //
#define RX_ADDR_P1      0x0B  //
#define RX_ADDR_P2      0x0C  //
#define RX_ADDR_P3      0x0D  //
#define RX_ADDR_P4      0x0E  //
#define RX_ADDR_P5      0x0F  //
#define TX_ADDR         0x10  //
#define RX_PW_P0        0x11  //
#define RX_PW_P1        0x12  //
#define RX_PW_P2        0x13  //
#define RX_PW_P3        0x14  //
#define RX_PW_P4        0x15  //
#define RX_PW_P5        0x16  //
#define FIFO_STATUS     0x17  //
//**************************************************************************************
#define CE PIN_C7
#define CSN PIN_C3
#define SCK PIN_C6
#define MOSI PIN_C2
#define MISO PIN_C5
#define LED PIN_C1
//**************************************************************************************
unsigned char TxBuf[10]=
{
   0x01,0x02,0x03,0x4,0x05,0x06,0x07,0x08,
   0x09,0x10,
};
unsigned char  TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]= {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01};   //
unsigned char  RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]= {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01};   //
//****************************************************************************************
void init_NRF24L01(void);
unsigned char SPI_RW(unsigned char Buff);
unsigned char SPI_Read_reg(unsigned char reg);
unsigned char SPI_RW_Reg(unsigned char reg, unsigned char value);
unsigned char SPI_Read_Buf(unsigned char reg, unsigned char *pBuf, unsigned char uchars);
unsigned char SPI_Write_Buf(unsigned char reg, unsigned char *pBuf, unsigned uchars);
void SetRX_Mode(void);
void SetTX_Mode(void);
unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf);
void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf);
 char count=0;
 char sv1=15,sv2=15,sv3=15,sv4=15,sv5=15;
 char sv6=15,sv7=15,sv8=15,sv9=15,sv10=15;
// -------------------------------------------------------
#int_TIMER0
void  TIMER0_isr(void)
{
set_timer0(168);
count++;
if(count>=200)
  {
 
  output_b(0xFF);
  output_a(0xFF);
  count=0;
  }
 if(count>=sv1)output_low(PIN_A0); 
 if(count>=sv2)output_low(PIN_A1);
 if(count>=sv3)output_low(PIN_A2);
 if(count>=sv4)output_low(PIN_A3);
 if(count>=sv5)output_low(PIN_A4);
 /////////////////////////////////
 if(count>=sv6)output_low(PIN_B6);
 if(count>=sv7)output_low(PIN_B5);
 if(count>=sv8)output_low(PIN_B4);
 if(count>=sv9)output_low(PIN_B3);
 if(count>=sv10)output_low(PIN_B2);
}
void main()
{
 set_tris_c(0b00100000);
 set_tris_b(0x00);
 set_tris_a(0x00);
 output_a(0x00);
 output_b(0x00);
 output_c(0x00);
 delay_ms(1000);
 setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_4);
 set_timer0(164);
 setup_timer_1(T1_DISABLED);
 setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
 char RxBuf[10];
 output_low(LED); 
 init_NRF24L01(); 
 SetRX_Mode();
 enable_interrupts(INT_TIMER0);
 enable_interrupts(GLOBAL);
 char st=0;
 while(true)
  {
   if(nRF24L01_RxPacket(RxBuf)==1)   // Neu nhan duoc du lieu
       {  
       sv1=RxBuf[0];
       sv2=RxBuf[1];
       sv3=RxBuf[2];
       sv4=RxBuf[3];
       sv5=RxBuf[4];
       ////////////
       sv6=RxBuf[5];
       sv7=RxBuf[6];
       sv8=RxBuf[7];
       sv9=RxBuf[8];
       sv10=RxBuf[9];
       output_toggle(LED);
       SetRX_Mode();
       } 
  }
}

//*NRF24L01
//***************************************************************************************/
void init_NRF24L01(void)
{
     delay_us(100);
   output_low(CE);    // chip enable
   output_high(CSN);   // Spi disable
   output_low(SCK);   // Spi clock line init high
   SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);    //
   SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, RX_ADDRESS, RX_ADR_WIDTH); //
   SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01);      // EN P0, 2-->P1
   SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01);  //Enable data P0
   SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 0);        // Chanel 0 RF = 2400 + RF_CH* (1or 2 M)
   SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, RX_PLOAD_WIDTH); // Do rong data truyen 32 byte
   SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07);         // 1M, 0dbm
   SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e);          // Enable CRC, 2 byte CRC, Send

}
/****************************************************************************************************/
//unsigned char SPI_RW(unsigned char Buff)
//NRF24L01
/****************************************************************************************************/
unsigned char SPI_RW(unsigned char Buff)
{
      unsigned char bit_ctr;
      for(bit_ctr=0;bit_ctr<8;bit_ctr++) // output 8-bit
      {
         if(Buff & 0x80) output_high(MOSI) ; // output 'uchar', MSB to MOSI 
         else output_low(MOSI);
         delay_us(5);
         Buff = (Buff << 1);           // shift next bit into MSB..
         output_high(SCK);                      // Set SCK high..         
         delay_us(5);
         if((input(MISO))==1)Buff |= 0x01;               // capture current MISO bit
         output_low(SCK);                    // ..then set SCK low again
      }
      return(Buff);                   // return read uchar
}
/****************************************************************************************************/
//unsigned char SPI_Read(unsigned char reg)
//NRF24L01
/****************************************************************************************************/
unsigned char SPI_Read_reg(unsigned char reg)
{
   unsigned char reg_val;
   output_low(CSN);                // CSN low, initialize SPI communication...
   SPI_RW(reg);            // Select register to read from..
   reg_val = SPI_RW(0);    // ..then read registervalue
   output_high(CSN);                // CSN high, terminate SPI communication
   return (reg_val);        // return register value
}
/****************************************************************************************************/
//unsigned char SPI_RW_Reg(unsigned char reg, unsigned char value)
/****************************************************************************************************/
unsigned char SPI_RW_Reg(unsigned char reg,unsigned char value)
{
   unsigned char status1;
   output_low(CSN);                   // CSN low, init SPI transaction
   status1 = SPI_RW(reg);      // select register
   SPI_RW(value);             // ..and write value to it..
   output_high(CSN);     // CSN high again
   return(status1);            // return nRF24L01 status uchar
}/****************************************************************************************************/
//unsigned char SPI_Read_Buf(unsigned char reg, unsigned char *pBuf, unsigned char uchars)
//
/****************************************************************************************************/
unsigned char SPI_Read_Buf(unsigned char reg,unsigned char *pBuf,unsigned char uchars)
{
   unsigned char status1,uchar_ctr;
   output_low(CSN);                           // Set CSN low, init SPI tranaction
   status1 = SPI_RW(reg);             // Select register to write to and read status uchar
   for(uchar_ctr=0;uchar_ctr<uchars;uchar_ctr++) pBuf[uchar_ctr] = SPI_RW(0);    //
   output_high(CSN);
   return(status1);                    // return nRF24L01 status uchar
}
/*********************************************************************************************************/
//uint SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
/*****************************************************************************************************/
unsigned char SPI_Write_Buf(unsigned char reg,unsigned char *pBuf,unsigned char uchars)
{
   unsigned char status1,uchar_ctr;
   output_low(CSN);           //SPI
   status1 = SPI_RW(reg);
   for(uchar_ctr=0; uchar_ctr<uchars; uchar_ctr++) //
   SPI_RW(*pBuf++);
   output_high(CSN);           //SPI
   return(status1);    //
}
/****************************************************************************************************/
//void SetRX_Mode(void)
//
/****************************************************************************************************/
void SetRX_Mode(void)
{
   output_low(CE);
   SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0f);         // Enable CRC, 2 byte CRC, Recive
   output_high(CE);
   delay_us(130);    //
}
/****************************************************************************************************/
//void SetTX_Mode(void)
//
/****************************************************************************************************/
void SetTX_Mode(void)
{
   output_low(CE);
   SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e);         // Enable CRC, 2 byte CRC, Send
   output_high(CE);
   delay_us(130);    //
}

/******************************************************************************************************/
//unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf)
/******************************************************************************************************/
unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf)
{
    unsigned char revale=0;
    unsigned char sta;
   //if(RX_DR)            // Data in RX FIFO
   sta=SPI_Read_reg(STATUS);   // Read Status 
   if(sta&0x40)      // Data in RX FIFO
   {
      output_low(CE);          //SPI
      SPI_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,rx_buf,TX_PLOAD_WIDTH);// read receive payload from RX_FIFO buffer
      revale =1;  
   }
   SPI_RW_Reg(WRITE_REG+STATUS,sta);
   return(revale);
}
/***********************************************************************************************************/
//void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf)
//
/**********************************************************************************************************/
void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf)
{
   output_low(CE);     
   SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // Send Address
   SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD, tx_buf, TX_PLOAD_WIDTH);           //send data
   SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e);          // Send Out
   output_high(CE);      
}

// --------------------END OF FILE------------------------
// ------------------------------------------------------- 


 Các bạn có thể mở rộng code để điều khiển nhiều động cơ servo hơn

Nếu các bạn muốn hợp tác với mình để mở rộng chức năng cho ứng dụng này hoặc chia sẻ ý tưởng ứng dụng vào cuộc sống thì gửi mail cho mình theo địa chỉ : machdienhay@gmail.com
Hoặc theo dõi trang  facebook : https://www.facebook.com/thachdt.co

Mạch test động cơ rc servo:

220von


220v 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad